Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 235 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 235

ОТНОСНО: Осигуряване на собствения принос на Община Лясковец към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново".

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на Покана за предоставяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” с референтен № BG161PO005/10/2.10/07/22 и решение на Общото събрание на Сдружение „За чисти селища” от 17.12.2010 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 5 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за осигуряване на собствения принос на Община Лясковец, в размер на 8.11% (осем цяло и единадесет стотни процента), представляващ 263 014.61 лева, от общия размер на собствения принос на регион Велико Търново във финансирането на проект DIR-5112122-11-79 "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново".
Средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, събрани чрез такса „Битови отпадъци” за времето за изпълнение на проекта, от набраните отчисления по чл.71е от Закона за управление на отпадъците (отм. с §4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53/2012 г.) и по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр.53/2012 г.). Собственият принос по проекта на Община Лясковец да бъде осигурен в периода 2011-2014 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/