Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 243 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 243

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Предложение за използване на преходния остатък от делегираните от държавата дейности и от местни дейности от 2012 година през 2013 година.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, приета от Общински съвет-Лясковец
3. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2012 година.
4. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008-2011 година.
5. Приемане на Общинска програма за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за периода 2012-2016 година.
6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 година.
7. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Отчет за изпълнението на Бюджет 2012 година на Община Лясковец.
2. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2013 година, в. т.ч.:
- Приемане Инвестиционна програма на Община Лясковец за 2013 година;
- Утвърждаване приходно-разходните сметки на извънбюджетни средства и фондове.
3. Приемане на Общинска програма за развитие на младежта за периода 2013-2015 година.
4. Одобрение на проекти на Община Лясковец по Стратегия за местно развитие, по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 година.
5. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2013 година.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.
7. Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Информация за изпълнение Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2012 година.
2. Приемане План за изпълнение на Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2013 година.
3. Приемане на календарен план на спортните прояви на Община Лясковец за 2013 година.
4. Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на месец декември 2013 година и план-сметка за необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в Културния календар.
5. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2012 година.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.
7. Отчет за изпълнението на „Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец”, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
8. Приемане План за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в Община Лясковец за периода 2010 - 2015 година, приета с Решение №458/29.04.2010 г., за календарната 2013 година.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Отчет за дейността на читалищата в община Лясковец през 2012 година.
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2013 година.
3. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2013 година в Община Лясковец.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет за първото тримесечие на 2013 година.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Внасяне на предложение по чл.124, ал.1 Закон за устройство на територията за изработване на общ устройствен план на Община Лясковец.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2012 - 2013 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/