Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 165 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 165

ОТНОСНО: Искане за наемане на стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Козаревец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с молба вх.№ 207/16.07.2012 г. от д-р Станислав Иванов Иванов и становище с вх.№ 207#1/16.07.2012 г. от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Козаревец по предвидената в закона процедура.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/