Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 62 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 62

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева от гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 32/29.12.2011 г. и Решение № 42/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 51/610 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ - 296, целият с площ 610 кв.м, находящ се в кв. 15 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял, община Лясковец, които идеални части са общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 890/17.09.2011 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева от гр. Велико Търново, в качеството им на купувачи при пазарна цена 510.00 лева.

2. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600.
Режийни разноски в размер на 10.20 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплатят по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 10.20 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 - ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 60.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса “Административна услуга”, в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец издаването на заповед и сключването на договор за продажба на 51/610 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ - 296, целият с площ 610 кв.м, находящ се в кв. 15 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял, община Лясковец с Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева от гр. Велико Търново, за прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/