Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 233 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 233

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на части от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45и, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.45и, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Лясковец дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване (НТП) на части от имот № 000009, с площ 26.671 дка, с начин на трайно ползване (НТП) „пасище, мера”, категория трета, находящ се в землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Лъга”, както следва:

- новообразуван имот № 000011, с площ 0.955 дка;

- новообразуван имот № 000030, с площ 0.204 дка и

- новообразуван имот № 000064, с площ 7.901 дка (съгласно скици - проект, изготвени от Общинска служба по земеделие - Лясковец), в начин на трайно ползване (НТП) - за други земеделски нужди.

2. Обявява новообразуваните имоти с № 000011, с площ 0.955 дка и с № 000064, с площ 7.901 дка, категория трета, находящи се в землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Лъга”, за частна общинска собственост, на основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за отразяване на извършената промяна на начина на трайно ползване в Картата на възстановената собственост (КВС) по реда на чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/