Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 215 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 215

ОТНОСНО: Осъществяване дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец и чл.1, ал.3, чл.5, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя чл.17, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец и Решение № 5/17.11.2011 г. на Общински съвет – Лясковец, като допълва името на постоянната комисия “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЕВРОФОНДОВЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИИ”, както следва:

- Постоянна комисия “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЕВРОФОНДОВЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, И КОНЦЕСИИ”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/