Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 238 / 27.12.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 238

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, и съгласието на кметовете на кметствата към Община Лясковец, Общински съвет - Лясковец одобрява план-сметка за приходите и разходите по видовете дейности, както следва:

ПРИХОДИ - 831 622 лева
І. Приход от такса смет по облог - 831 183 лева
ІІ. Остатък от 31.12.2012 г. - 439 лева

ВСИЧКО РАЗХОДИ - 697 848 лева
- за ремонт и поддръжка
на контейнери (чл.66, ал.1, т.1 от ЗМДТ) - 2 000 лева
- за закупуване на кофи „Мева” - 7 200 лева
- за събирането на битовите отпадъци
и транспортирането им до депата
за битови отпадъци (чл.66, ал.1, т.2 от ЗМДТ) - 269 703 лева
- за поддържането на депата (чл.66, ал.1, т.3 от ЗМДТ)
и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона
за управление на отпадъците - 314 738 лева
- за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и
др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
(чл.66, ал.1, т.4 от ЗМДТ) - 104 207 лева
ОСТАТЪК (планов) КЪМ 31.12.2013 г. - 133 774 лева

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, промила е върху данъчната оценка на имотите на граждани и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗМДТ за 2013 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец 1.2 4.4 0.4 6
с. Джулюница 1.5 3.5 0.2 5.2
с. Козаревец 1.2 3.5 0.5 5.2
с. Добри дял 0.5 4.2 0.1 4.8
с. Драгижево 2.9 4.8 0.3 8
с. Мерданя 0.3 8.5 0.4 9.2
Б.
За юридически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 4.8 5.6 1.6 12
Кметство Джулюница 3.5 2.0 0.5 6
Кметство Козаревец 2.8 2.0 1.2 6
Кметство Добри дял 1.2 4.6 0.2 6
Кметство Драгижево 4.4 1.1 0.5 6
Кметство Мерданя 0.4 5.1 0.5 6


ІІІ. На основание чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа „Мева” - 3 пъти седмично - 29 лева за месец
Б. Контейнер „Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лева за месец
В. Контейнер 4 куб.м - 2 пъти месечно - 104 лева за месец

ІV. Одобрява отчета на план-сметката за 2012 година (Приложение № 2).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/