Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 229 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 229

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите учители в Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29 и чл.67 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва списъка на пътуващите учители в Община Лясковец за 2012 година, съгласно Приложение 6, както следва:

1. Снежана Тодорова Францова – от гр.Лясковец до с.Джулюница – възпитател, считано от 09.11.2012 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/