Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 176 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 176

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 31.06.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 31.06.2012 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/