Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 141 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 141

ОТНОСНО: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2012/2013 г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.1 от Постановление № 84 от 06.04.2009 г. за приемане на списъка на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, и параграф 6в, точки 1 - 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката да останат включени в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането му за 2013 година, следните училища:

1. Средно общообразователно училище „Максим Райкович” гр.Лясковец, с адрес: град Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ул. „Манастирска” № 1.

2. Основно училище „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница, с адрес: село Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/