Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 124 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 124

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира д-р Ивелина Хараламбиева Гецова с ЕГН ХХХХХХХХХХ - кмет на Община Лясковец, за представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

2. Упълномощава д-р Ивелина Хараламбиева Гецова да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите, като участва при вземането на решения от него, съобразно притежаваните от Общината акции в капитала на „Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/