Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 236 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 236

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. Чл.7, ал.1 се изменя по следния начин:

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на община Лясковец сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

§ 2. Чл.15 се изменя по следния начин:

Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

§ 3. Чл.35, ал.2 се изменя по следния начин:

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

§ 4. Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/