Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2013 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 400 / 20.12.2013

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2014 година.

Решение № 399 / 20.12.2013

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 398 / 20.12.2013

Относно: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.

Решение № 397 / 20.12.2013

Относно: Постъпило предложение за изкупуване на идеална част от съсобствен имот съгласно чл. 33 от Закона за собствеността.

Решение № 396 / 20.12.2013

Относно: Определяне наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

Решение № 395 / 20.12.2013

Относно: Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 394 / 20.12.2013

Относно: Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 393 / 20.12.2013

Относно: Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.

Решение № 392 / 20.12.2013

Относно: Информация за икономическото състояние в Община Лясковец.

Решение № 391 / 20.12.2013

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2014 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.

Решение № 390 / 20.12.2013

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 389 / 20.12.2013

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 388 / 20.12.2013

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 387 / 20.12.2013

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 386 / 05.12.2013

Относно: Приемане на допълнение на Решение № 235/27.12.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с осигуряване на собствения принос на Община Лясковец към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.

Решение № 385 / 28.11.2013

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 384 / 28.11.2013

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 383 / 28.11.2013

Относно: Приемане Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, съгласно чл.82 от Закона за публичните финанси.

Решение № 382 / 28.11.2013

Относно: Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 381 / 28.11.2013

Относно: Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.

Решение № 380 / 28.11.2013

Относно: Провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”, Велико Търново.

Решение № 379 / 28.11.2013

Относно: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2014 година.

Решение № 378 / 28.11.2013

Относно: Информация за противопожарното състояние на обектите, собственост на Община Лясковец.

Решение № 377 / 31.10.2013

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2013 година.

Решение № 376 / 31.10.2013

Относно: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Лясковец.

Решение № 375 / 31.10.2013

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план, за трасе на техническа инфраструктура извън урбанизирана територия - външна канализационна връзка до обект: "Предприятие за преработка, замразяване и консервиране на плодове и зеленчуци в урегулиран поземлен имот ІV, в кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец - Промишлена зона", на „БИОФРУТ" ООД, в участъка на преминаване извън границата на населеното място - поземлен имот с № 000214 - полски път, № 000512 - друг вид терен със селищен характер, до връзката с главен колектор, преминаващ през поземлен имот с № 119015, отразен по Картата за възстановена собственост в землището на гр.Лясковец.

Решение № 374 / 31.10.2013

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 373 / 31.10.2013

Относно: Вземане на решение за възлагане чрез конкурс на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Община Лясковец.

Решение № 372 / 31.10.2013

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2013-2014 година в Община Лясковец.

Решение № 371 / 31.10.2013

Относно: Допълнение на Решение № 353/29.08.2013 г. на Общински съвет-Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година, допълнено с Решение № 362/26.09.2013 г.

Решение № 370 / 26.09.2013

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 369 / 26.09.2013

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 368 / 26.09.2013

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 367 / 26.09.2013

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2014 година и определяне начина на ползването й.

Решение № 366 / 26.09.2013

Относно: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на съществуваща мобилна базова станция 4662, разположена в поземлен имот с № 081018 по Картата за възстановена собственост в землището на с. Драгижево, община Лясковец.

Решение № 365 / 26.09.2013

Относно: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Лясковец, Община Елена, Община Златарица и Община Стражица, попадащо на територията на Община Лясковец.

Решение № 364 / 26.09.2013

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” гр. Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” - Ню Йорк.

Решение № 363 / 26.09.2013

Относно: Допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 362 / 26.09.2013

Относно: Допълнение на Решение № 353/29.08.2013 г. на Общински съвет-Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година.

Решение № 361 / 29.08.2013

Относно: Предоставяне на еднократна парична помощ.

Решение № 360 / 29.08.2013

Относно: Искане за наемане кабинет за оказване на доболнична кардиологична помощ в "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.

Решение № 359 / 29.08.2013

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 358 / 29.08.2013

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 357 / 29.08.2013

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 000233 по Картата на възстановената собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец.

Решение № 356 / 29.08.2013

Относно: Информация за дейността и финансовото състояние на "Местна инициативна група - Лясковец - Стражица".

Решение № 355 / 29.08.2013

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2013 година до 30 юни 2013 година.

Решение № 354 / 29.08.2013

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Eнергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец”, по процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради, по „Национална схема за зелени инвестиции” към Национален Доверителен Еко Фонд.

Решение № 353 / 29.08.2013

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година.

Решение № 352 / 25.07.2013

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2013 година.

Решение № 351 / 25.07.2013

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година.

Решение № 350 / 25.07.2013

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 349 / 25.07.2013

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 348 / 25.07.2013

Относно: Искане за наемане на помещение за разкриване на лекарска практика в Здравна служба с.Джулюница.

Решение № 347 / 25.07.2013

Относно: Решение, във връзка с ремонт на сградата на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.

Решение № 346 / 25.07.2013

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 345 / 25.07.2013

Относно: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот IІІ - за Читалище в квартал 32 по плана на с.Драгижево.

Решение № 344 / 25.07.2013

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 134011 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, местност „Лукач”, община Лясковец.

Решение № 343 / 25.07.2013

Относно: Актуализация на цялостните схеми за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец.

Решение № 342 / 25.07.2013

Относно: Присъединяване на Община Лясковец към Декларация за достъп на младите хора до култура.

Решение № 341 / 25.07.2013

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2013/2014 година.

Решение № 340 / 25.07.2013

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 339 / 25.07.2013

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2013 година.

Решение № 338 / 20.06.2013

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 337 / 20.06.2013

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 336 / 20.06.2013

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 335 / 20.06.2013

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.

Решение № 334 / 20.06.2013

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.

Решение № 333 / 20.06.2013

Относно: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".

Решение № 332 / 20.06.2013

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година.

Решение № 331 / 20.06.2013

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 330 / 20.06.2013

Относно: Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” гр.Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Решение № 329 / 20.06.2013

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” по обявена трета покана по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 328 / 20.06.2013

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в град Лясковец” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 327 / 20.06.2013

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец” по обявена трета покана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 326 / 20.06.2013

Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2013 г. - 2014 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от Общински съвет - Лясковец "Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.".

Решение № 325 / 20.06.2013

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за селскостопанската 2012-2013 г., сравнена с предходната стопанска година 2011-2012 г.

Решение № 324 / 20.06.2013

Относно: Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2013 г. на закрито заседание.

Решение № 323 / 30.05.2013

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 322 / 30.05.2013

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

Решение № 321 / 30.05.2013

Относно: Обявяване на общински имот за имот - публична общинска собственост.

Решение № 320 / 30.05.2013

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 319 / 30.05.2013

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 135019 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, местност „Лукач”, община Лясковец.

Решение № 318 / 30.05.2013

Относно: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот I - за селкооп и градина в квартал 45 по плана на с.Драгижево.

Решение № 317 / 30.05.2013

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание.

Решение № 316 / 30.05.2013

Относно: Допълване на Плана по чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия с Разчет за евакуация и разсредоточаване при силни земетресения в Община Лясковец.

Решение № 315 / 30.05.2013

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 година, одобрена с Протокол от 17.05.2013 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.

Решение № 314 / 26.04.2013

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2013 година.

Решение № 313 / 26.04.2013

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 312 / 26.04.2013

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 311 / 26.04.2013

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 310 / 26.04.2013

Относно: Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот с пл. № 193, парцел V - за детска градина, в кв.28 по плана на гр.Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 1/22.01.1997 г.

Решение № 309 / 26.04.2013

Относно: Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот, в кв.27, пл.№ 372 по ЗРП на с.Джулюница, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 15/12.11.1997 г.

Решение № 308 / 26.04.2013

Относно: Делегиране на права на кмета на Община Лясковец за упълномощаване на регистрирани лесовъди за издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от горски територии - общинска собственост.

Решение № 307 / 26.04.2013

Относно: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на с.Добри дял, община Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот І - за детска площадка и озеленяване в квартал 80 - публична общинска собственост.

Решение № 306 / 26.04.2013

Относно: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот І - за училище в квартал 103 - публична общинска собственост.

Решение № 305 / 26.04.2013

Относно: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот ХVІІ - за училище в квартал 66 - публична общинска собственост.

Решение № 304 / 26.04.2013

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 303 / 26.04.2013

Относно: Изменение Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване" гр.Лясковец, приет с Решение № 49/28.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 302 / 26.04.2013

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2013 година.

Решение № 301 / 26.04.2013

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2013 година в Община Лясковец.

Решение № 300 / 26.04.2013

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България “ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-10/2010/018 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”.

Решение № 299 / 26.04.2013

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец.

Решение № 298 / 26.04.2013

Относно: Приемане План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 297 / 26.04.2013

Относно: Отпускане на месечна стипендия от Община Лясковец на Димитър Николаев Дамянов за участие в състезания и тренировъчни лагери.

Решение № 296 / 26.04.2013

Относно: Дарение на недвижим имот от Йорданка Димитрова Михова.

Решение № 295 / 26.04.2013

Относно: Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2012 година.

Решение № 294 / 26.04.2013

Относно: Годишен доклад за дейността на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД гр.Лясковец за 2012 година.

Решение № 293 / 26.04.2013

Относно: Вземане решение за създаване на Общ устройствен план на Община Лясковец.

Решение № 292 / 04.04.2013

Относно: Изменение на Решение № 238/27.12.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 291 / 28.03.2013

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 290 / 28.03.2013

Относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за изпълнение на решение на Общинска служба по земеделие - Лясковец.

Решение № 289 / 28.03.2013

Относно: Обособяване на полски път в част от имот № 527005 по Картата на възстановената собственост на гр.Лясковец.

Решение № 288 / 28.03.2013

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 287 / 28.03.2013

Относно: Приемане на решение по Доклад на кмета на Община Лясковец във връзка одобряване на подробен устройствен план за застрояване и за линейни обекти на техническата инфраструктура за поземлен имот № 527004, отразен с начин на трайно ползване „др. селищна територия” по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на гр.Лясковец.

Решение № 286 / 28.03.2013

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2012 година.

Решение № 285 / 28.03.2013

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Решение № 284 / 28.03.2013

Относно: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 283 / 28.03.2013

Относно: Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2013 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

Решение № 282 / 28.03.2013

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2013 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.

Решение № 281 / 28.03.2013

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Лясковец през 2012 година.

Решение № 280 / 28.03.2013

Относно: Информация за състояние на престъпността и обществения ред на територията на Районно управление „Полиция” - Горна Оряховица през 2012 година.

Решение № 279 / 27.02.2013

Относно: Молба от Тодор Маринов Тодоров, с адрес: с.Джулюница, ул. „Кочо Честименски” № 16, относно отпускане на средства от общинския бюджет, необходими за спешно лечение.

Решение № 278 / 27.02.2013

Относно: Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2013 година.

Решение № 277 / 27.02.2013

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 276 / 27.02.2013

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 275 / 27.02.2013

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.

Решение № 274 / 27.02.2013

Относно: Учредяване възмездно право на пристрояване.

Решение № 273 / 27.02.2013

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 272 / 27.02.2013

Относно: Отдаване за безвъзмездно ползване на част от урегулиран поземлен имот (УПИ) XX - за спортна площадка, в кв.82 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 78/11.04.2006 г.

Решение № 271 / 27.02.2013

Относно: План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2013 - 2014 година.

Решение № 270 / 27.02.2013

Относно: Приемане на Общинска програма за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2013 - 2016 година.

Решение № 269 / 27.02.2013

Относно: Отчет на Програмата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.

Решение № 268 / 27.02.2013

Относно: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 267 / 27.02.2013

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 266 / 27.02.2013

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2013 година.

Решение № 265 / 27.02.2013

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 264 / 27.02.2013

Относно: Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 263 / 31.01.2013

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2012 година.

Решение № 262 / 31.01.2013

Относно: Опрощаване на публични държавни вземания, дължими от Рашо Митков Рашков, с адрес: гр.Лясковец, община Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” № 4.

Решение № 261 / 31.01.2013

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 ноември 2011 година до 31 декември 2012 година.

Решение № 260 / 31.01.2013

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2012 година.

Решение № 259 / 31.01.2013

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Стефан Михайлов Пъпешков.

Решение № 258 / 31.01.2013

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 257 / 31.01.2013

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.

Решение № 256 / 31.01.2013

Относно: Отдаване за безвъзмездно ползване на част от имот на ОУ „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница.

Решение № 255 / 31.01.2013

Относно: Актуализация на Методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина.

Решение № 254 / 31.01.2013

Относно: Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

Решение № 253 / 31.01.2013

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2012 година.

Решение № 252 / 31.01.2013

Относно: Приемане Общинска програма за развитие на младежта в община Лясковец за периода 2013 - 2016 година и Общински план за действие - 2013 година, в изпълнение на програмата.

Решение № 251 / 31.01.2013

Относно: Изменение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 250 / 31.01.2013

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Решение № 249 / 31.01.2013

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец.

Решение № 248 / 31.01.2013

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.

Решение № 247 / 31.01.2013

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 246 / 31.01.2013

Относно: Изменение на Решение № 37/29.12.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие", по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018, проект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство".

Решение № 245 / 31.01.2013

Относно: Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.