Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 230 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 230

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе" гр.Велико Търново с проект "Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони”, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ПРОГРЕС.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор по проект на Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе" гр.Велико Търново, в проект: "Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони”, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ПРОГРЕС.

2. Дава съгласие за извършване на дейности по проект: "Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони” в помещение в сградата на Домашен социален патронаж, с адрес: гр.Лясковец, ул. „Младост” 2, за период от 01.12.2012 г. до 30.09.2013 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в проекта, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ПРОГРЕС.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/