Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 117 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 117

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.14 във връзка с чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот - публична общинска собственост, а именно - павилион със застроена площ 3.50 кв.м, представляващ част от обема на съществуваща автоспирка, изградена в обхвата на улица с о.т. 402 – 403 – 1472 в гр.Лясковец (кръстовището на ул. „Васил Левски” и ул. „Петър Караминчев”), за извършване на търговска дейност, съгласно Подробна схема № 9 - Лясковец - актуализация, одобрена от главен архитект на Община Лясковец, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 21.95 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от Националния статистически институт.

3. Разходите, свързани с ползването на наетия обект са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/