Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 163 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 163

ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за опрощаване на публични задължения.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава становище за прекратяване на процедурата за опрощаване на публични задължения, дължими от Петя Йорданова Петрова, с адрес: с.Джулюница, ул. „Васил Левски” № 37, тъй като са погасени.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/