Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 59 / 28.02.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 59

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 42/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година, както следва:

имот начин на трайно ползване категория площ, дка землище местност акт за частна общинска собственост
1. 050014 нива ІІІ 1.206 с.Мерданя "Беюв дол" 811 / 12.05.2011
2. 047015 нива ІІІ 1.638 с.Мерданя "Черни мост" 874 / 16.09.2011
3. 045025 нива ІІІ 0.411 с.Мерданя "Лалча" 875 / 16.09.2011
4. 045005 нива ІІІ 0.189 с.Мерданя "Лалча" 877 / 16.09.2011
5. 045012 нива ІІІ 1.426 с.Мерданя "Лалча" 878 / 16.09.2011
6. 045015 нива ІІІ 4.782 с.Мерданя "Лалча" 879 / 16.09.2011
7. 045018 нива ІІІ 3.915 с.Мерданя "Лалча" 880 / 16.09.2011
8. 045022 нива ІІІ 2.446 с.Мерданя "Лалча" 881 / 16.09.2011
9. 045024 нива ІІІ 1.057 с.Мерданя "Лалча" 882 / 16.09.2011
10. 045036 нива ІІІ 1.212 с.Мерданя "Лалча" 883 / 16.09.2011
11. 046001 нива ІІІ 2.951 с.Мерданя "Лалча" 884 / 16.09.2011
12. 046005 нива ІІІ 2.019 с.Мерданя "Лалча" 885 / 16.09.2011
13. 046011 нива ІІІ 1.985 с.Мерданя "Лалча" 886 / 16.09.2011
14. 046012 нива ІІІ 4.185 с.Мерданя "Лалча" 887 / 16.09.2011
15. 047020 нива ІІІ 0.869 с.Мерданя "Черни мост" 888 / 16.09.2011
16. 043024 нива ІІІ 6.206 с.Мерданя "Лалча" 902 / 16.09.2011
17. 043026 нива ІІІ 1.886 с.Мерданя "Лалча" 903 / 16.09.2011
18. 043027 нива ІІІ 3.610 с.Мерданя "Лалча" 904 / 16.09.2011
19. 043028 нива ІІІ 6.485 с.Мерданя "Лалча" 905 / 16.09.2011
20. 043030 нива ІІІ 1.738 с.Мерданя "Лалча" 906 / 16.09.2011

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/