Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 49 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 49

ОТНОСНО: Създаване на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с предмет на дейност: Опазване, изграждане и поддържане на зелената система на Община Лясковец, стопанисване и почистване на паркове, градини и обществени зони за отдих, поддържане, опазване и озеленяване на зелени площи за широко обществено ползване на територията на общината.

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Решение № 686/28.07.2011 г. на Общински съвет - Лясковец и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за създаване на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, съкратено „БОП”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, форма на собственост - 100% общинска собственост, и предмет на дейност: озеленяване и поддръжка на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на община Лясковец, Код по КИД 81.30 съгласно Национална класификация на икономическите дейности 2008.

2. Утвърждава обща численост и структура на общинското предприятие: както следва:

а) Обща численост: 29 души, от които:
- 28 щатни бройки се заемат на пълен работен ден и
- 2 щатни бройки се заемат на ½ работен ден.

б) Структура:
- Директор – 1 човек;
- Административен персонал – 6 човека;
- Обслужващ персонал – 20 човека, от които: 10 броя за 5-те съставни населените места на територията на Община Лясковец.

3. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” съгласно изискванията на чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи трудов договор с Директор на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” след провеждане на процедура на подбор при изискванията на договор за безвъзмездна финансова помощ № 051PO001-5.1.02-0033-С0001 за проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/