Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 102 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 102

ОТНОСНО: Съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот с № 113040, отразен с начин на трайно ползване „полски път” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Добревец” и приобщаването му към новообособен урегулиран поземлен имот с № 113049, като се измества трасето му по южната и западната граници, изцяло в поземлен имот с № 113048.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи и Решение №13 на Общински Експертен съвет по устройство на територията по Протокол №2 от проведено заседание на 19.04.2012 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие частта от съществуващ полски път с № 113040, попадащ между границите на поземлени имоти с №№ 113047 и 113048 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Добревец”, представляващ публична общинска собственост, да бъде променена, като трасето на пътя се измества по южната и западната граници, изцяло в поземлен имот с № 113048, отразен с начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Добревец”, собственост на фирма „Брот Мел” ЕООД, така както е отразено по съответни координати към изготвения Подробен устройствен план за застрояване на поземлени имоти с №№ 113047 и 113048 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Добревец”.

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на предходното решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/