Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 100 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 100

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо с вх. № М-288#1/09.04.2012 г. от Председателя на Управителния съвет на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България - гр.Лясковец, върху помещение с полезна площ 15 кв.м, находящо се в сградата на Автоспирка с.Добри дял, изградена в имот № 343, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за наркооп и поща, в кв.19 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Добри дял (съгласно Акт за частна общинска собственост № 361/25.10.1999 г.).

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на помещение с полезна площ 15 кв.м, находящо се в сградата на Автоспирка с.Добри дял, изградена в имот № 343, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за наркооп и поща, в кв. 19 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Добри дял (съгласно Акт за частна общинска собственост № 361/25.10.1999 г.), с Председателя на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България - гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/