Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 142 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 142

ОТНОСНО: Обявяване на 29 юни 2012 година за почивен ден за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява 29 юни 2012 година за почивен ден за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец, като той да се отработи на 23 юни 2012 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/