Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 196 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 196

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.181, ал.6 от Закона за горите и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост.

2. Наредбата влиза в сила от 1 декември 2012 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/