Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 224 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 224

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местната самоуправление и местната администрация и съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72/1986 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, за третото тримесечие на 2012 година, както следва:

- на територията на страната - еднократно пътуване до гр.София, до гр.Русе, до гр.Бургас, до гр.Ловеч и до гр.Габрово - общо 170.00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/