Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 67 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 67

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор по проект "Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец" по Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. по Оперативна програма "Административен капацитет".

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година, в изпълнение и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проект "Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец" по Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. по Оперативна програма "Административен капацитет", с водеща организация Община Елена.

2. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между общинските администрации на Община Елена и Община Лясковец, което да бъде подписано на основание чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за съвместно реализиране на дейностите по подготовка и изпълнение на проект”: "Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец".

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подпише споразумението за общинско сътрудничество с Община Елена, както и да подготви необходимите документи за кандидатстване по Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/