Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 133 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 133

ОТНОСНО: Отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с молба с вх. № М-602/07.06.2012г. от “Видеосат Д.О. 21 век” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следните обекти:

1.1. Помещение с площ 16 кв.м, находящо се на втория етаж в сградата на Кметство Мерданя, община Лясковец, пл. „Свобода” № 9, предназначено за офис, при начална месечна наемна цена - 31.02 лева.

1.2. Помещение с площ 14 кв.м, находящо се на втория етаж в сградата на Кметство Драгижево, община Лясковец, ул. „Васил Левски” № 4, предназначено за офис, при начална месечна наемна цена - 32.33 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).

3. Разходите, свързани с ползване на обектите са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, като договорите за наем да се сключат след 16.09.2012 г. - датата на изтичане на действащите договори за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/