Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 222 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 222

ОТНОСНО: Допускането на самостоятелна маломерна паралелка под 10 ученика, чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен стандарт средства.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и 21, ал.1, т.6, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11а, ал.1, чл.11, ал.2 и ал.4 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. VІІІ клас - 1 паралелка - 9 ученика в ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница да продължи учебния процес като самостоятелна маломерна паралелка за учебната 2012/2013 година, като средствата за дофинансиране на 1 ученик са в размер на 271 лева, осигурени от бюджета на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/