Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 103 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 103

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото правоотношение, приравнено на трудово правоотношение, въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец съгласно чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, както следва:

1. За първото тримесечие на 2012 година:
- в страната - многократно пътуване до гр.София и еднократно пътуване до гр.Разград, гр.Ловеч и гр.Бургас - общо 286.75 лева;
- в чужбина - до Унгария - общо 181.79 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец, както следва:

1. За първото тримесечие на 2012 година - еднократно пътуване до гр.Пловдив и гр.София - общо 30 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/