Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 94 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 94

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето - 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето - 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/