Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 129 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 129

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 42/ 26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ 79,677 - за комплексно обществено обслужване, находящ се в кв.48 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Мерданя, община Лясковец, с площ 11 148 кв.м, заедно с построените в него сгради: масивна триетажна сграда - бивше училище, масивна двуетажна сграда - пристройка, масивна едноетажна сграда - физкултурен салон, масивна едноетажна сграда - кухня, масивна едноетажна сграда - склад, актуван с Акт за частна общинска собственост № 676/18.05.2010 г., при начална тръжна цена в размер на 120 780.00 лева (сто и двадесет хиляди, седемстотин и осемдесет лева).

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе на 31.07.2012 г. от 9:00 часа, в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на договорената цена да се извърши по схема, както следва:
- 40 % от стойността на имота, в т.ч. платения депозит за участие в търга, да бъде заплатена от купувача, в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Лясковец, за определяне на спечелилия търга участник и
- 60 % от стойността на имота да бъде заплатена от купувача в срок до 6 месеца от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Лясковец, за определяне на спечелилия търга участник.
Дължимата сума да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445500, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново. Договорът за покупко-продажба да бъде сключен след окончателното изплащане на продажната цена.
Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 2 % върху договорената сума да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Общината за изготвяне актуализация на пазарна оценка за обекта по точка 1 в размер на 80.00 лева (осемдесет лева), да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в касата на Общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обекта по точка 1 тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обекта по точка 1 да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50.00 лева.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит за участие до 17:00 часа на 30.07.2012 г.

7. Депозитът да се внася по банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе на 07.08.2012 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17:00 часа на 06.08.2012 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/