Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 205 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 205

ОТНОСНО: Актуализиране на Годишния план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, през 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензираните оценители, чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително представителство, във връзка с Решение № 58/28.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за актуализиране на Годишния план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, през 2012 г., като включва в списъка два броя имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи, описан в Акт за частна общинска собственост № 917/22.06.2012г.;

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда-работилница, описан в Акт за частна общинска собственост №916/22.06.2012 г.

2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

2.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи, описан в Акт за частна общинска собственост № 917/22.06.2012г.;

2.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда-работилница, описан в Акт за частна общинска собственост №916/22.06.2012 г.

3. Определя метод за продажба на имотите по точка 1: публично оповестен конкурс на един етап.

4. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за имотите по точка 1, дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум, чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

5. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализите на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/