Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 93 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 93

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2011 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/