Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 53 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 53

ОТНОСНО: Присъединяване на Община Лясковец към Сдружение „Асоциация Общински гори”.

На основание чл.21, ал.1, т.15, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да стане член на Сдружение „Асоциация Общински гори”.

2. Приема Устава на Сдружение „Асоциация Общински гори”, приет и подписан от учредителите на 25.09.2008 г., изменен на 20.04.2011 г.

3. Определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на Сдружение „Асоциация Общински гори” д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец.

4. Определя за заместник - представител на Община Лясковец в Общото събрание на Сдружение „Асоциация Общински гори” инж. Пепа Спирова Йорданова – младши експерт „Общинска собственост” в общинска администрация на Община Лясковец.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да подаде писмено заявление до Управителния съвет на Сдружение „Асоциация Общински гори”, за членството на Община Лясковец в сдружението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/