Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 237 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 237

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 5 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. Отменя се чл.1, ал.2, т.8 със следното съдържание:
8. по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти;

§ 2. Отменя се чл.1, ал.2, т.9 със следното съдържание:
9. за издаване свидетелство за собственост при продажба на едър добитък;

§ 3. Изменя се чл.4, ал.5 със следното съдържание:
(5) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на отдел „Местни данъци и такси” - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

§ 4. Изменя се чл.8, ал.1 по следния начин:
Чл. 8. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

§ 5. Изменя се чл.10, ал.1, т.2 по следния начин:
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

§ 6. Изменя се чл.10, ал.1, т.3 по следния начин:
3. (изм. с Решение № 561/28.12.2010г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

§ 7. Изменя се чл.10, ал.2 по следния начин:
(2) (в сила до 01.01.2005 година, изм. с Решение № 43/31.01.2008г.) Таксата се събира от отдел „Местни данъци и такси” към Община Лясковец.

§ 8. Изменя се чл.11, ал.1, т.1 по следния начин:
Чл. 11. (1) (изм. с Решение № 43/31.01.2008г.) 1. Размерът на таксата за битови отпадъци се определя на основата промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на фирми и юридически лица.

§ 9. Изменя се чл.11, ал.1, т.2 по следния начин:
2. (в сила от 01.01.2004 година, изм. с Решение 205/25.11.2004г., изм. с Решение № 362/24.11.2005г., изм. с Решение № 43/31.01.2008г.) На основата в левове според количеството на битовите отпадъци, като лицата по чл.9, ал.2 могат да подават декларация за определяне такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” в Община Лясковец до 15 ноември на предходната година. В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от Общината честота за извозването им.

§ 10. Създава чл.11, ал.1, т.3 със следното съдържание:
3. За новопридобити имоти декларацията се подава в 2 месечен срок от датата на придобиването им.

§ 11. Създава чл.11, ал.1, т.4 със следното съдържание:
4. При несъответствие на декларираните данни по т.2, виновният дължи годишна такса върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имота. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената вноска, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.

§ 12. Изменя се чл.11, ал.4 по следния начин:
(4) (в сила от 01.01.2004 година, изм. с Решение №43/31.01.2008г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя на основата промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на фирми и юридически лица.

§ 13. Изменя се чл.12, ал.1 по следния начин:
(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи.

§ 14. Изменя се чл.12, ал.2 по следния начин:
(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

§ 15. Създава се чл.12, ал.3 със следното съдържание:
(3) Общината уведомява лицата по чл.15 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

§ 16. Изменя се чл.15а, ал.1, т.1, т.2 по следния начин:
Чл. 15а. (нов, Решение № 403/26.11.2009г.) (1) За имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от собственика или собствениците на имота в Община Лясковец до 15 ноември на предходната календарна година, не се събира такса за:
1. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждането на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

§ 17. Създава се § 15 в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
§ 15. Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/