Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 56 / 28.02.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 56

ОТНОСНО: Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Община Лясковец, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.57, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища, стопанисвани от Общината и държавния поземлен фонд за общо ползване на земеделски производители - животновъди.

ІІ. В зависимост от наличността и в съответствие с условия за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, определя размера на наемната площ, както следва:
- на глава едър рогат добитък и еднокопитни - до 10 дка;
- на глава дребен рогат добитък - до 4 дка.

ІІІ. При ползване на мери и пасища Общината и ползвателите се задължават да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка и да спазват следните правила:
1. да не променят предназначението им;
2. да не използват земите за неземеделски нужди;
3. да не ги разорават;
4. да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти;
5. да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
6. забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7. забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
8. пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни постройки.

ІV. Желаещите земеделски производители - животновъди, подават заявления до кмета на Община Лясковец в срок до 17:00 часа на 09.03.2012 г., като определянето на площите за отдаване под наем се извършва в зависимост от броя на животните и след приемане на всички заявления.

V. Възлага на кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на мерите и пасищата, определени по списък, съгласуван с Общинска служба “Земеделие” гр. Лясковец въз основа на подадени заявления и след получаване на становище от кмета на съответното населено място. Договорите за отдаване под наем на мерите и пасищата да бъдат сключени за срок от три година при наемна цена в размер на 1 (един) лев на декар годишно.

VІ. Пасища и мери, стопанисвани от Община Лясковец, за които не са сключени договори, остават за общо ползване на жителите на съответното населено място.

СПИСЪК
на мери и пасища, стопанисвани от Общината,
които могат да се предоставят на животновъдите за 2011 г.

Землище Имот № Местност Площ (дка)
Лясковец 315   254
Лясковец 349   19.336
Лясковец 350 Рибарево 55.9
Лясковец 352   28.4
Лясковец 414   4.58
Лясковец 416 Томовото 7.962
Лясковец 418   5.526
Лясковец 565   3.429
Лясковец 566   0.322
Лясковец 569   313.516
Лясковец 572   1.683
Лясковец 574   12.556
Лясковец 611   200
Лясковец 618   20.907
Лясковец 630   2.819
Лясковец 48027 Карм. дол 24.933
Лясковец 274007   44
Мерданя 233 Гаргата 240.456
Мерданя 236 Шумата 7.167
Мерданя 476 Шумата 2.179
Мерданя 477 Шумата 3
Козаревец 72 Попенец 2.436
Козаревец 102 Мирчево блато 563
Козаревец 132 до гарата 19
Драгижево 508 Градисци 2
Драгижево 574 Клисурата 5
Драгижево 313   167
Добри дял 40   44.256
Добри дял 42   140
Добри дял 56   75
Добри дял 269   181.8
Добри дял 302   3.9
Добри дял 312   9
Добри дял 314   1.063
Добри дял 378   22
Добри дял 1047   552.402
Добри дял 009047 Мерата 165.25
Джулюница 51 Съмрдищец 1.311
Джулюница 158 Белият път 225.054
Джулюница 166 Горната 25.6
Джулюница 177 Белият път 26
Джулюница 179 Белият път 863.441
Джулюница 183 Белият път 61.41
Джулюница 223 Яйладжик 736
Джулюница 334 Вълчов дол 1.378
Джулюница 335 Вълчов дол 0.989
Джулюница 336 Вълчов дол 1.455

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/