Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 206 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 206

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, в кв.2а по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местната самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с Решение № 42/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 година в раздел ІІ.Б., както следва:

„Учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост”
1. гаражна клетка № 1, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
2. гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
3. гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
4. гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
5. гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
6. гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
7. гаражна клетка № 17, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
8. гаражна клетка № 18, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
9. гаражна клетка № 19 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10. гаражна клетка № 21 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
11. гаражна клетка № 22 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
12. гаражна клетка № 23 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
13. гаражна клетка № 25 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
14. гаражна клетка № 26 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
15. гаражна клетка № 27 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
16. гаражна клетка № 28 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец.

ІІ. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на 16 броя гаражни клетки: от № 1 до № 4 включително; от № 6 до № 7 включително; от № 17 до № 19 включително; от № 21 до № 23 включително; от № 25 до № 28 включително, всяка една от тях със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, в кв.2а по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец.

ІІІ. Търговете да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1, с административен адрес в гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, както следва:
1. На 15.11.2012 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 1, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
2. На 15.11.2012 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
3. На 15.11.2012 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
4. На 15.11.2012 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
5. На 15.11.2012 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
6. На 15.11.2012 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
7. На 15.11.2012 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 17, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
8. На 15.11.2012 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 18, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2 а по ПУП на гр.Лясковец;
9. На 16.11.2012 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 19 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10. На 16.11.2012 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 21 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
11.На 16.11.2012 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 22 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
12. На 16.11.2012 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 23 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
13. На 16.11.2012 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 25 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
14. На 16.11.2012 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 26 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
15. На 16.11.2012 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 27 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
16. На 16.11.2012 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 28 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;

2. Началната тръжна цена за учредяване право на строеж, за изграждане на една гаражна клетка със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец е в размер на 520.00 лева (петстотин и двадесет лева).

3. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяване на заповед по чл. 66, ал. 1 от Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.
Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесеният депозит се заплаща в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума се заплащат по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 448007, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 2% върху договорената сума се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 3.13 лева (три лева и тринадесет стотинки) за всеки от обектите се заплаща в касата на Общината.
Такса „Административна услуга” в размер на 16.00 лева (шестнадесет лева) се заплаща в Информационния център в Общината. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите.

5. Тръжната документация за всеки от обектите да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лева в срок до 17:00 часа на 14.11.2012 г.

6. Определя стъпка на наддаване 5 % от началната тръжна цена за всеки от обектите.

7. Заявление за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

8. Депозит за участие за гаражни клетки по точка ІІІ. в размер на 52.00 лева, представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до деня, предхождащ датата на търга.

9. В търговете могат да участват само физически лица, с постоянен или настоящ адрес в гр.Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” № 15 - 21, всички входове, на които не е учредено право на строеж за гараж на територията на община Лясковец.

10. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на дати, както следва:
10.1. На 22.11.2012 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 1, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.2. На 22.11.2012 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.3. На 22.11.2012 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.4. На 22.11.2012 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.5. На 22.11.2012 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.6. На 22.11.2012 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.7. На 22.11.2012 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 17, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.8. На 22.11.2012 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 18, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2 а по ПУП на гр.Лясковец;
10.9. На 23.11.2012 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 19 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.10. На 23.11.2012 г. от 08.30 часа - за гаражна клетка № 21 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.11. На 23.11.2012 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 22 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.12. На 23.11.2012 г. от 09.30 часа - за гаражна клетка № 23 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.13. На 23.11.2012 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 25 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.14. На 23.11.2012 г. от 10.30 часа - за гаражна клетка № 26 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.15. На 23.11.2012 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 27 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец;
10.16. На 23.11.2012 г. от 11.30 часа - за гаражна клетка № 28 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП на гр.Лясковец.

11. Тръжната документация за участие в повторните търгове да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лева в срок до 17:00 часа на 21.11.2012 г.

12. Заявления за участие в повторния търг се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ датата на повторния търг.

13. Депозит за участие в повторните търгове за гаражни клетки по точка ІІІ. в размер на 52.00 лева, представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до деня, предхождащ датата на повторния търг.

14. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/