Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 221 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 221

ОТНОСНО: Искане за ползване под наем на гараж, принадлежащ на „Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с молба вх.№ 329/16.10.2012 г. от Петя Костадинова Радославова и становище с изх.№ 94/17.10.2012 г. от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД отдаване под наем на гараж, принадлежащ на „Медицински център І - Лясковец” по предвидената в закона процедура.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/