Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 210 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 210

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2012-2013 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2012-2013 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/