Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 май 2022 г.


Дневен ред Материали
1. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.
2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.
3. Определяне на представител на Община Лясковец в областната комисия за изработване на областна здравна карта.
4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2527, за който е отреден УПИ VI2527 в кв. 106 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2393, за който е отреден УПИ XI в кв. 10 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
6. Питания