Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 ноември 2021 г.


Дневен ред Материали
1. Промяна на приетия бюджет на Община Лясковец за 2021 г. и предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджет на Община Лясковец за 2021 г.
2. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2022 г.
3. Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Лясковец.
4. Включване на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14.50 кв.м., и с помощна площ 6.24 кв.м. находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка) в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец и отдаването му под наем.
5. Питания