Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 май 2023 г.


Дневен ред Материали
1. Стартиране на процедура за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.
2. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
3. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII до УПИ XVII-2512,2513,2514 в кв. 122 и 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
4. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец.
5. Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец, с два обекта в с. Добри дял.
6. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост във фоайето на I-ви надземен етаж в сградата на общинска администрация на Община Лясковец за инсталиране на многофункционален кафе-автомат.
7. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот.
8. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.
9. Питания