Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2009 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 422 / 22.12.2009

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв.29 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.

Решение № 421 / 22.12.2009

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на два броя гаражи за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Лясковец.

Решение № 420 / 22.12.2009

Относно: Преустановяване на действието на договор за учредено възмездно право на строеж.

Решение № 419 / 22.12.2009

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2009 година.

Решение № 418 / 22.12.2009

Относно: Отчет по изпълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.

Решение № 417 / 22.12.2009

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 416 / 22.12.2009

Относно: Актуализиране на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

Решение № 415 / 22.12.2009

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Дневен център за възрастни хора” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици “Социални услуги за социално включване”, Компонент 2. Социални услуги за пълнолетни лица.

Решение № 414 / 22.12.2009

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства по проект “Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” гр. Лясковец”.

Решение № 413 / 22.12.2009

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение “Приятели” – БАЛИЗ - гр. Горна Оряховица с проект “Съботно-неделна грижа за деца и родители”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: “Социални услуги за социално включване”.

Решение № 412 / 22.12.2009

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Решение № 411 / 22.12.2009

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/048.

Решение № 410 / 22.12.2009

Относно: Споразумения за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината:1.НЧ “Напредък - 1870” гр.Лясковец; 2.НЧ “Пробуждане - 1896” с.Джулюница.

Решение № 409 / 22.12.2009

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2010 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 408 / 22.12.2009

Относно: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец.

Решение № 407 / 22.12.2009

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2010 година.

Решение № 406 / 22.12.2009

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.

Решение № 405 / 22.12.2009

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2010 година.

Решение № 404 / 22.12.2009

Относно: Приемане на изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

Решение № 403 / 26.11.2009

Относно: Приемане на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 402 / 26.11.2009

Относно: Приемане на изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

Решение № 401 / 26.11.2009

Относно: Предложение от Иван Енчев Стателов, собственик на поземлен имот с № 151032, отразен с начин на трайно ползване - нива по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”, за осигуряване на достъп до посочения имот, посредством предоставяне на правото му на преминаване през поземлен имот 000424, отразен с начин на трайно ползване “пасище, мера” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”, представляващ земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - стопанисвана от Община Лясковец.

Решение № 400 / 26.11.2009

Относно: Допускане изготвяне на проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план за улична регулация (ПУР) на гр.Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за парк в кв.29 и граничещата с него в северна посока улица с осови точки (о.т.) 23-1023-2168-2169.

Решение № 399 / 26.11.2009

Относно: Допускане изготвянето на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за улична регулация (ПУР) на гр.Лясковец в обхвата на зоната на централна градска част – централен площад.

Решение № 398 / 26.11.2009

Относно: Предоставяне еднократна помощ за операция в чужбина.

Решение № 397 / 26.11.2009

Относно: Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец за периода от месец май до месец октомври 2009 година.

Решение № 396 / 26.11.2009

Относно: Регистрация на програмата на Общинско кабелно радио “Лясковец”.

Решение № 395 / 26.11.2009

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.

Решение № 394 / 26.11.2009

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, в кв.96 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.

Решение № 393 / 26.11.2009

Относно: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение №195/ 28.10.2008 г. на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 392 / 26.11.2009

Относно: Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.

Решение № 391 / 10.11.2009

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели в Апелативен съд гр.Велико Търново.

Решение № 390 / 10.11.2009

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели в Апелативен съд гр.Велико Търново.

Решение № 389 / 29.10.2009

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец и в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв.3 по ПУП на гр.Лясковец.

Решение № 388 / 29.10.2009

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост.

Решение № 387 / 29.10.2009

Относно: Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

Решение № 386 / 29.10.2009

Относно: Осъществяване дейността по следприватизационен контрол, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Решение № 385 / 29.10.2009

Относно: Прекратяване участието на Община Лясковец като акционер и съдружник в три търговски дружества с общинско участие: МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, "Лясковски лозя" АД и "БУЛМЕКС-ОЛ" ООД.

Решение № 384 / 29.10.2009

Относно: Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.

Решение № 383 / 29.10.2009

Относно: Създаване Обществен комитет за културно и стопанско развитие на Община Лясковец.

Решение № 382 / 29.10.2009

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.

Решение № 381 / 29.10.2009

Относно: Разглеждане дейността на пенсионерските клубове – състояние, проблеми и перспективи.

Решение № 380 / 29.10.2009

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.

Решение № 379 / 29.10.2009

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.

Решение № 378 / 29.10.2009

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Изпълнителна агенция по финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство - Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката по Грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM.

Решение № 377 / 29.10.2009

Относно: Даване съгласие за участие на Община Лясковец като партньор на Районна колегия на Български лекарски съюз - Велико Търново, по Оперативна програма “Трансгранично сътрудничество Румъния – България” 2007-2013 г., по приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и съвместно повишаване на сравнителните предимства на областта, подприоритет 3.3 Сътрудничество от типа “Хора за хора “.

Решение № 376 / 29.10.2009

Относно: Предоставяне на средства за реализацията на проект.

Решение № 375 / 29.10.2009

Относно: Предоставяне на средства от “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране на проект “Ремонт покрив и фасади на ЦДГ “Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница”, финансиран по програма „Красива България”.

Решение № 374 / 29.10.2009

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2009 година.

Решение № 373 / 29.10.2009

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2009/2010 година в Община Лясковец.

Решение № 372 / 29.10.2009

Относно: Избор на комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели.

Решение № 371 / 29.10.2009

Относно: Отпускане средства за подпомагане издаване стихосбирката „Конче под дъгата” на Марияна Георгиева.

Решение № 370 / 29.10.2009

Относно: Отпускане средства за закупуване от Община Лясковец на книгите на г-н Рашо Христов Радков „Ескадрила на смелите” и „По трънливия път на летците от Горна Оряховица” – по 10 броя от издание.

Решение № 369 / 24.09.2009

Относно: Включване на общински нежилищен имот в Годишния план за приватизация през 2009 година и откриване процедура за приватизация.

Решение № 368 / 24.09.2009

Относно: Включване на общински нежилищен имот в Годишния план за приватизация през 2009 година и откриване процедура за приватизация.

Решение № 367 / 24.09.2009

Относно: Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.

Решение № 366 / 24.09.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 365 / 24.09.2009

Относно: Определяне наемни цени на земеделски земи V и VІ категория от общинския поземлен фонд и стопанисвани от Общината земеделски земи.

Решение № 364 / 24.09.2009

Относно: Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на съфинансиране на недопустими разходи за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Решение № 363 / 24.09.2009

Относно: Предоставяне на средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране на недопустими разходи за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Решение № 362 / 24.09.2009

Относно: Отчет по изпълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец.

Решение № 361 / 24.09.2009

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2010 година.

Решение № 360 / 24.09.2009

Относно: Именуване на целодневна детска градина.

Решение № 359 / 10.09.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 358 / 10.09.2009

Относно: Предоставяне еднократна помощ по повод автомобилна катастрофа.

Решение № 357 / 10.09.2009

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2009/2010 година.

Решение № 356 / 27.08.2009

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 355 / 27.08.2009

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 354 / 27.08.2009

Относно: Учредяване право на пристрояване.

Решение № 353 / 27.08.2009

Относно: Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.

Решение № 352 / 27.08.2009

Относно: Демонтиране на стълбове от контактната тролейбусна мрежа в град Лясковец.

Решение № 351 / 27.08.2009

Относно: Предоставяне еднократна помощ за трансплантация.

Решение № 350 / 27.08.2009

Относно: Отчет за изпълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец, приета с Решение № 167/28.08.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 349 / 27.08.2009

Относно: Включване на училище от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2009/2010 г., който се утвърждава с акт на Министерски съвет.

Решение № 348 / 30.07.2009

Относно: Искане от управителя на „Медицински център І-Лясковец” ЕООД за даване на съгласие за сключване на договор за наем на част от подпокривно и покривно пространство на сградата на медицинския център за монтаж на базова станция за GSM оператор.

Решение № 347 / 30.07.2009

Относно: Участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане на основание чл.6 от Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности.

Решение № 346 / 30.07.2009

Относно: Откриване процедура за приватизация на обект, включен в годишния план за приватизация през 2009 година.

Решение № 345 / 30.07.2009

Относно: Решение, във връзка с молба от общински съветник.

Решение № 344 / 30.07.2009

Относно: Предложение за спонсориране от Община Лясковец, издаване на сборник със статии на Моско Москов.

Решение № 343 / 30.07.2009

Относно: Предложение за спонсориране от Община Лясковец, издаване на книгата „Никола Козлев. Лично творчество”

Решение № 342 / 30.07.2009

Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 341 / 30.07.2009

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2009 година.

Решение № 340 / 30.07.2009

Относно: Приемане на Програма с общински антикризисни мерки през 2009 година.

Решение № 339 / 30.07.2009

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2009 година.

Решение № 338 / 30.07.2009

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2009 г.

Решение № 337 / 30.07.2009

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2009 г.

Решение № 336 / 25.06.2009

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 335 / 25.06.2009

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 334 / 25.06.2009

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 333 / 25.06.2009

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 332 / 25.06.2009

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 331 / 25.06.2009

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 330 / 25.06.2009

Относно: Предложение за разглеждане на точка 11 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 25.06.2009 г. на закрито заседание.

Решение № 329 / 25.06.2009

Относно: Частично изменение в Решение № 317 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 328 / 25.06.2009

Относно: Частично изменение в Решение № 316 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 327 / 25.06.2009

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 326 / 25.06.2009

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 325 / 25.06.2009

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 324 / 25.06.2009

Относно: Информация за изпълнението на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 178/25.09.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 323 / 25.06.2009

Относно: Искане от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД за даване на съгласие за сключване на договор за наем на „Здравен дом” в с.Добри дял, община Лясковец.

Решение № 322 / 25.06.2009

Относно: Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец за 2009-2011 година.

Решение № 321 / 25.06.2009

Относно: Подготовка за побратимяване с Община Тисафюред, Унгария.

Решение № 320 / 25.06.2009

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2009 година.

Решение № 319 / 25.06.2009

Относно: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинали баща и дъщеря от гр.Лясковец, ул. „Трети март” №3, Община Лясковец.

Решение № 318 / 10.06.2009

Относно: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинал младеж от с.Добри дял, ул. „Росица” №32, Община Лясковец.

Решение № 317 / 10.06.2009

Относно: Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на Читалище „Земеделец-1899” с.Козаревец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Решение № 316 / 10.06.2009

Относно: Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Решение № 315 / 10.06.2009

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Приятели” – БАЛИЗ гр.Горна Оряховица по програма Фондация за реформа на местното самоуправление в партньорство с фондация „Екообщност”, приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца.

Решение № 314 / 28.05.2009

Относно: Допълване списъка на пътуващите в Общинска администрация гр. Лясковец за 2009 година.

Решение № 313 / 28.05.2009

Относно: Отпускане на парична помощ за обучение от Община Лясковец.

Решение № 312 / 28.05.2009

Относно: Молба от Културно-просветно сдружение „Св.св. Петър и Павел” гр.Лясковец.

Решение № 311 / 28.05.2009

Относно: Допълнение в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

Решение № 310 / 28.05.2009

Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 309 / 28.05.2009

Относно: Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 308 / 28.05.2009

Относно: Откриване процедура за приватизация на обект, включен в годишния план за приватизация през 2009.

Решение № 307 / 28.05.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 306 / 28.05.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 305 / 28.05.2009

Относно: Предложение за обявяване на терен за градски парк.

Решение № 304 / 28.05.2009

Относно: Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии за периода януари-май 2009 година.

Решение № 303 / 28.05.2009

Относно: Изменение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 302 / 28.05.2009

Относно: Информация за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец за 2008 година и І-вото тримесечие на 2009 година.

Решение № 301 / 28.05.2009

Относно: Разглеждане дейността на читалищата в община Лясковец.

Решение № 300 / 28.05.2009

Относно: Предложение от Общински младежки съвет при СОУ „Максим Райкович”, гр.Лясковец.

Решение № 299 / 30.04.2009

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 298 / 30.04.2009

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 297 / 30.04.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 296 / 30.04.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 295 / 30.04.2009

Относно: Информация за изпълнение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 година на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 294 / 30.04.2009

Относно: Решение за кандидатстване с проект “Партньорство за развитие на устойчив туризъм” по “Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година”.

Решение № 293 / 30.04.2009

Относно: Проучване на възможности за осигуряване на финансиране за проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващо спортно съоръжение – стадион “Юнак” гр.Лясковец”.

Решение № 292 / 30.04.2009

Относно: Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 2008 година, приет с Решение № 286/26.05.2005 година на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 291 / 30.04.2009

Относно: Доклад за финансовото състояние на “Медицински център І Лясковец” ЕООД, отчет и баланс на дружеството за 2008 година.

Решение № 290 / 30.04.2009

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за първото тримесечие на 2009 година.

Решение № 289 / 30.04.2009

Относно: Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.

Решение № 288 / 26.03.2009

Относно: Изменение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 287 / 26.03.2009

Относно: Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 286 / 26.03.2009

Относно: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.

Решение № 285 / 26.03.2009

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2009 година в Община Лясковец.

Решение № 284 / 26.03.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 283 / 26.03.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 282 / 26.03.2009

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 281 / 26.03.2009

Относно: Приемане годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинската собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

Решение № 280 / 26.03.2009

Относно: Приемане отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване.

Решение № 279 / 26.03.2009

Относно: Определяне размера на основните месечни възнаграждения на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2009 година.

Решение № 278 / 26.03.2009

Относно: Приемане план-сметка за Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините за 2009 година.

Решение № 277 / 26.03.2009

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2009 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 276 / 26.02.2009

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 275 / 26.02.2009

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 274 / 26.02.2009

Относно: Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

Решение № 273 / 26.02.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 272 / 26.02.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 271 / 26.02.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 270 / 26.02.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 269 / 26.02.2009

Относно: Осигуряване на средства за реализация на проект “Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Решение № 268 / 26.02.2009

Относно: Осигуряване на средства за реализация на проект “Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Решение № 267 / 26.02.2009

Относно: Осигуряване на средства за реализация на проект “Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял”.

Решение № 266 / 26.02.2009

Относно: Предложение относно Общинско кабелно радио.

Решение № 265 / 26.02.2009

Относно: Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 264 / 26.02.2009

Относно: Създаване на доброволни формирования за защита при бедствия.

Решение № 263 / 26.02.2009

Относно: Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.

Решение № 262 / 26.02.2009

Относно: Информация за състояние и динамика на престъпността, опазването на обществения ред и безопасността на движението на територията на Община Лясковец.

Решение № 261 / 26.02.2009

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

Решение № 260 / 26.02.2009

Относно: Прилагане системата на делегирани бюджети от целодневните детски градини.

Решение № 259 / 29.01.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 258 / 29.01.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 257 / 29.01.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 256 / 29.01.2009

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 255 / 29.01.2009

Относно: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2009 година.

Решение № 254 / 29.01.2009

Относно: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2009 година.

Решение № 253 / 29.01.2009

Относно: Решение за кандидатстване с проект “Изграждане на Дом за стари хора в с.Козаревец, община Лясковец” по Проект „Красива България”.

Решение № 252 / 29.01.2009

Относно: Одобряване подписано споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Решение № 251 / 29.01.2009

Относно: Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационната система, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

Решение № 250 / 29.01.2009

Относно: Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

Решение № 249 / 29.01.2009

Относно: Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

Решение № 248 / 29.01.2009

Относно: Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

Решение № 247 / 29.01.2009

Относно: Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

Решение № 246 / 29.01.2009

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за четвъртото тримесечие на 2008 година.

Решение № 245 / 29.01.2009

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2008 г.

Решение № 244 / 29.01.2009

Относно: Отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет- Лясковец за 2008 г.

Решение № 243 / 29.01.2009

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2009 година.

Решение № 242 / 29.01.2009

Относно: Приемане на изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 241 / 29.01.2009

Относно: Използване на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2008 година през 2009 година.

Решение № 240 / 29.01.2009

Относно: Приемане отчета на бюджета за 2008 година на Община Лясковец.

Решение № 239 / 16.01.2009

Относно: Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 238 / 16.01.2009

Относно: Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Решение № 237 / 16.01.2009

Относно: Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Решение № 236 / 16.01.2009

Относно: Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Решение № 235 / 16.01.2009

Относно: Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Решение № 234 / 16.01.2009

Относно: Решение за участие в проект-предложение по Европейската програма IVC – Дейности за добри практики на тема: „Иновативни реки в европейската мрежа и екохидрологични решения” в областта на пречистване на отпадъчните води от малки населени места.