Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 250 / 29.01.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 250

ОТНОСНО: Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и поради обявяване на нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.” – BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие средства в размер на 200 000 лева да бъдат използвани при необходимост за покриване на разходите по проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял”, с който Община Лясковец ще кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”, по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” – след неговото одобрение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/