Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 336 / 25.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 336

ОТНОСНО: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, във връзка с Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява г-н Николай Иванов Кожухаров със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” за проявена обществена ангажираност за утвърждаване авторитета на институциите в областта на образованието.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/