Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 372 / 29.10.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 372

ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Апелативен съд – Велико Търново, която да бъде от трима общински съветници, в състав: Николай Христов Николов, Даниела Христова Николова, Иван Василев Русев.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/