Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 412 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 412

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 по Оперативна програма “Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет-Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проект “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/