Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 342 / 30.07.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 342

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.1, от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. Създава нов чл.51 д. (1) За ползване на спортната площадка до стадиона в гр.Лясковец се заплаща такса – за 1 организирано мероприятие – 25 лева.
(2) Молбите за ползване на спортната площадка се подават до кмета на Община Лясковец в Информационния център.
(3) Таксата за ползване на спортната площадка се внася при подаване на молбата.
(4) Освобождават се от заплащането на такса по ал.1 звената на бюджетна издръжка, спортни клубове с регистрация на територията на общината, както и лицата, провеждащи мероприятия с благотворителна цел.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/