Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 322 / 25.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 322

ОТНОСНО: Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец за 2009-2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец за 2009-2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/