Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 323 / 25.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 323

ОТНОСНО: Искане от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД за даване на съгласие за сключване на договор за наем на „Здравен дом” в с.Добри дял, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.25 и чл.229 от Закона за задълженията и договорите.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем на „Здравен дом” в с.Добри дял с ЕТ „ИППМП д-р Георги Банков” за срок от 10 години, като в договора бъде уговорено влизането му в сила по отношение на заплащане на наемната цена и въвеждането във владение, да се извърши след одобрение на проекта на „ИППМП д-р Георги Банков” за финансиране от ДФ „Земеделие”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/