Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 413 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 413

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение “Приятели” – БАЛИЗ - гр. Горна Оряховица с проект “Съботно-неделна грижа за деца и родители”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: “Социални услуги за социално включване”.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участието на Община Лясковец като партньор по проект на Сдружение “Приятели” - БАЛИЗ - гр. Горна Оряховица в проект “Съботно-неделна грижа за деца и родители”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: “Социални услуги за социално включване”.

2. Дава съгласие за извършване на дейност по предоставяне на съботно-неделна грижа за деца и родители в помещение от ЦДГ „Славейче” за период от 5 години, считано от 28.01.2010 г. до 28.01.2015 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: “Социални услуги за социално включване”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/