Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 350 / 27.08.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 350

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец, приета с Решение № 167/28.08.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за изпълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/