Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 313 / 28.05.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 313

ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ за обучение от Община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.6, т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отпуска парична помощ за заплащане такса за обучение във висше учебно заведение на Никола Стефанов Чочев от гр.Лясковец, в размер на 2 000 (две хиляди) лева годишно за петгодишен срок на обучение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/