Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 405 / 22.12.2009

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 405

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, и съгласието на кметовете на кметствата към Община Лясковец, Общински съвет-Лясковец одобрява план-сметка за приходите и разходите по видовете дейности, както следва:

ПРИХОДИ - 499 112 лева

І. Приход от такса смет по облог 461 404 лева
ІІ. Остатък от 31.12.2009 г. 37 708 лева

ВСИЧКО РАЗХОДИ - 499 112 лева

- за закупуване и поддръжка
на контейнери (чл.66, ал.1, т.1) - 1 000 лева

- за събирането на битовите отпадъци и транспортира-
нето им до депата за битови отпадъци (чл.66, ал.1, т.2) - 225 568 лева

- за поддържането на депата (чл.66, ал.1, т.3) - 172 803 лева

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване (чл.66, ал.1, т.4) - 99 741 лева

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, промила е върху данъчната оценка на имотите на граждани и отчетната стойност на имотите на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗМДТ за 2010 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.2/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4/
Всичко
гр. Лясковец 1.3 0.9 0.8 3
с. Джулюница 1.5 1.0 0.1 2.6
с. Козаревец 1.1 0.7 0.8 2.6
с. Добри дял 0.4 1.8 0.2 2.4
с. Драгижево 2.3 1.4 0.3 4
с. Мерданя 2.4 1.7 0.5 4.6
Б.
За юридически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 7.9 5.6 4.5 18
Кметство Джулюница 4.5 3.1 0.4 8
Кметство Козаревец 3.5 2.1 2.4 8
Кметство Добри дял 1.5 5.9 0.6 8
Кметство Драгижево 4.5 2.8 0.7 8
Кметство Мерданя 4.2 2.9 0.9 8


ІІІ. На основание чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа за смет - 3 пъти седмично - 119 лева за месец
Б. Контейнер “Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лева за месец
В. Контейнер 4 куб.м - 2 пъти месечно - 104 лева за месец

ІV. Одобрява отчета на план–сметката за 2009 година (Приложение № 2).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/